Differences between revisions 46 and 47
Revision 46 as of 2013-10-22 10:47:49
Size: 2455
Comment:
Revision 47 as of 2014-01-10 09:53:59
Size: 2531
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 34: Line 34:
  . [[/TestYourself|Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania]]

Zastosowania bioinformatyki

Kurs obowiązkowy dla studentów IV roku kierunku Biofizyka. Kurs odbywa się w semestrze zimowym i obejmuje 15 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń (ECTS: 4). Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (20%), sprawozdań (10%), testu praktycznego (35%) i testu końcowego (35%). Warunkiem wstępnym uczestnictwa w kursie jest zaliczenie kursu Podstawy Bioinformatyki (BT282).

Program wykładów (ok. 60 min każdy): [1] Wprowadzenie. [2] Dopasowania wielosekwencyjne (MSA). [3] Metody wyznaczania MSA. [4] Metody nauczania maszynowego w zastosowaniach bioinformatycznych. [5] Motywy i ślady sekwencyjne. Analiza domenowej architektury białek. [6, 7] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. [8] Metody przewidywania struktury białek. [9] Metaserwery.

Program ćwiczeń: [1] Dopasowania wielu sekwencji. Baza danych dopasowań referencyjnych: BaliBase. [2] Klasyfikacja i kategoryzacja danych z mikromacierzy. [3] Edycja dopasowań wielu sekwencji programami ClustalX i JalView. [4] Analiza domenowej architektury białek (Hmmer i Pfam). [5] Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. [6] Zaawansowane techniki molekularnej analizy filogenetycznej. [7] Podstawy modelowania porównawczego (Modeller). [8] Metaserwery wykorzystywane w przewidywaniu struktury białek. [9] Metody przewidywania regulacji ekspresji genów. [10] Praktyczny test kompetencji bioinformatycznych. [11] Końcowy test kompetencji bioinformatycznych.


Terminy i miejsce zajęć (rok akademicki 2010/2011):

wykłady
wtorek (14:30-15:30, sala D104)
ćwiczenia
wtorek (12:20-14:20, sala D111 gr. 1; 16:00-18:00, sala D111 gr. 2)Literatura

BioInfoCourses: AppliedBioinformatics (last edited 2019-11-27 15:27:47 by KrzysztofMurzyn)