Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2019-10-07 14:51:54
Size: 2460
Comment:
Revision 11 as of 2019-10-08 10:06:11
Size: 2424
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 54: Line 54:

 [[attachment:B2kuma-intro.pdf]]

Bioinformatyka 2 (WBT-BINF2-1.1)

Kurs obowiązkowy dla studentów drugiego stopnia kierunku Bioinformatyka (I rok) oraz studentów Biotechnologii molekularnej (I rok). Kurs odbywa się w semestrze zimowym i obejmuje 20 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń (ECTS: 5). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę a wykład egzaminem pisemnym (test pojedynczego wyboru).

Ćwiczenia w ramach kursu realizowane są w ramach dwunastu bloków ćwiczeniowych. Studenci na ćwiczeniach pracują w grupach dwu- lub trzyosobowych. Na ocenę każdego bloku ćwiczeniowego (max. 3 pkt) składa się ocena zadań rozwiązywanych w jego trakcie. Na ocenę ćwiczeń składa się ocena z wszystkich bloków ćwiczeniowych (max. 36 pkt) powiększona o wynik jednego testu praktycznego przeprowadzonego na koniec kursu (samodzielne rozwiązywanie zadań problemowych, 120 min, max. 34 pkt). Do zaliczenia ćwiczeń potrzeba co najmniej 35 pkt (spośród 70 pkt, które możliwe są do uzyskania w tej części kursu). Szczegółowe kryteria oceny każdego z 12 bloków ćwiczeniowych ustalane są niezależnie dla każdego ćwiczenia.

Na zaliczenie całego kursu składa się ocena z ćwiczeń (max. 70 pkt) oraz wyniku egzaminu pisemnego (max. 30 pkt, punktacja testu: +2/-1 pkt za poprawną/błędną odpowiedź na pytanie testowe, brak odpowiedzi na pytanie: 0 pkt; wynik punktowy całego testu nie może być mniejszy niż 0).

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku WBBiB, ul. Gronostajowa 7. Limit miejsc na kursie wynosi 24 (co odpowiada dwóm grupom ćwiczeniowym). Oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczestników kursu są dla nich na bieżąco udostępniane w systemie USOSweb.

Pierwszy wykład w ramach kursu odbędzie się 8.10.2019.

Pierwsze ćwiczenia odbędą się 22.10.2019.


Terminy i miejsce zajęć (rok akademicki 2019/2020):

wykłady
  • wtorek 10:15-11:45, sala: 1.0.2
ćwiczenia
  • wtorek 8:00-10:00, sala: D111, grupa 1 (16os)Literatura

  • ...

Zasoby internetowe

  • ...

BioInfoCourses: Bioinformatics2 (last edited 2019-10-08 10:06:11 by KrzysztofMurzyn)