Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2019-10-15 07:06:33
Size: 2822
Comment:
Revision 7 as of 2019-10-24 10:30:47
Size: 2951
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 52: Line 52:

 * [[https://bioinfo.mol.uj.edu.pl/courses/eLibrary/AppliedBioinformatics|Materiały uzupełniające dla uczestników kursu]]

Bioinformatyka 2 - kurs mały (BT2-212)

Kurs obowiązkowy dla studentów drugiego stopnia kierunku Biotechnologia molekularna (1 rok). Kurs odbywa się w semestrze zimowym i obejmuje 10 godzin wykładów oraz 20 godzin ćwiczeń (ECTS: 3). Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (30 pkt), jednego sprawozdania (5 pkt), jednego testu praktycznego (35 pkt) i jednego testu końcowego (30 pkt, test wyboru +2/-1, kilka pytań otwartych). Studentom szczególnie zainteresowanym bioinformatyką i planującym wykorzystywanie zdobytej w tym kursie wiedzy w szerszym zakresie polecamy wzięcie udziału w kursach Bioinformatyka 2 oraz Programowanie w Pythonie. Bardziej szczegółowe informacje dot. zaliczeń oraz skali ocen podawane są na pierwszym wykładzie.

Program wykładów (ok. 60 min każdy): (1) Wprowadzenie i sprawy organizacyjne. (2) Dopasowania wielosekwencyjne (MSA). Metody wyznaczania MSA. Zastosowania MSA. (3) Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. (4) Eksploracja danych tekstowych w naukach o życiu. (5-6) Metody przewidywania struktury przestrzennej białek. Metaserwery predykcyjne. (7) Techniki nauczania maszynowego w analizie danych biologicznych.

Program ćwiczeń (ok. 120 min każde): (1) Dopasowania wielu sekwencji (MSA). Baza danych referencyjnych MSA: BaliBase. (2) Podstawy molekularnej analizy filogenetycznej. (3) Eksploracja danych tekstowych. (4) Metaserwery wykorzystywane w przewidywaniu struktury przestrzennej białek. (5) Podstawy modelowania porównawczego. (6) Klasyfikacja i kategoryzacja danych z mikromacierzy.

Pierwsze ćwiczenia odbędą się 15.10.2019 (wtorek) i 17.10.2019 (czwartek). Pierwsze ćwiczenia odbędą się 22.10.2019 (wtorek) i 24.10.2019 (czwartek).

Sylabus kursu.


Terminy i miejsce zajęć (rok akademicki 2010/2011):

wykłady
  • czwartek (11:00-12:00, sala P1.01.13, parter - obok BMS)
ćwiczenia
  • czwartek (8:45-10:45, dwie grupy: sala D111 i D112)
  • czwartek (15:15-17:15, dwie grupy: sala D111 i D112)
  • wtorek (8:00-10:00, sala D111)Literatura

BioInfoCourses: Bioinformatics2KuMa (last edited 2019-10-24 10:30:47 by KrzysztofMurzyn)