Differences between revisions 77 and 78
Revision 77 as of 2017-02-22 09:49:31
Size: 4358
Comment:
Revision 78 as of 2018-01-31 10:10:52
Size: 4388
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 50: Line 50:
  . [[attachment:test2.pdf|1]]

Obsługa komputera / Programy użytkowe

Kurs obowiązkowy dla studentów Biofizyki pierwszego roku. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym i obejmują 30 godzin ćwiczeń (10 sesji ćwiczeniowych po 2 godziny zegarowe). Koordynator kursu: dr Michał Markiewicz (e-mail: m.markiewicz _at_ uj.edu.pl), prowadzący: dr Michał Markiewicz, mgr Bożena Milanović (bozena.milanovic _at_ uj.edu.pl)

{i} Na zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (70%) oraz wynik praktycznego testu umiejętności realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą wybranych programów użytkowych (30%). Oceny końcowe wyznaczane są w oparciu o poniższą punktację: 5.0 (85-100 pkt), 4.5 (80-85 pkt), 4.0 (75-80 pkt), 3.5 (70-75 pkt), 3.0 (60-70 pkt), 2.0 (poniżej 60 pkt) - to oznacza automatyczny brak zaliczenia kursu. Do zaliczenia kursu konieczne jest również uzyskanie 25% punktów z testu umiejętności.

Opis kursu

Ćwiczenia do kursu obejmują: [1] podstawy budowy komputera, obsługi systemu operacyjnego GNU/Linux oraz pracy w środowisku graficznym Gnome, [2, 3] obsługę procesora tekstu LibreOffice Writer oraz arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc [4] podstawy edycji grafiki rastrowej w programie Gimp, [5] podstawy edycji grafiki wektorowej w programie Inkscape, [6] tworzenie wykresów programem Gnuplot, [7] wprowadzenie do pakietu numerycznego Octave, [8] wizualizacja struktur makrocząsteczek za pomocą programu PyMOL, [9] profesjonalny skład tekstu w pakiecie LaTeX oraz [10] przygotowywanie prezentacji komputerowych z wykorzystaniem pakietu LaTeX Beamer.

Regulamin kursu

Zadaniem studenta jest przygotowanie się do zajęć, poprzez zapoznanie się z instrukcjami, w stopniu pozwalającym na sprawne wykonanie ćwiczenia w czasie zajęć trwających 2 godziny. Punkty z ćwiczeń student zdobywa poprzez dobrowolne odpowiedzi na pytania oznaczone (!) oraz zadania domowe {*} umieszczane w sprawozdaniu. Przyjmowane są jedynie sprawozdania w formacie PDF. Czas na zdeponowania sprawozdania w wersji elektronicznej wynosi 8 dni. Przez następne 4 dni jego wartość spada o 10 % dziennie. Po upływie tego czasu sprawozdania nie będą przyjmowane do oceny. Po kolejnych 8 dniach można sprawdzić liczbę przyznanych punktów.

W sprawozdaniu należy umieścić u szczytu dokumentu tabelę z: identyfikatorem grupy, nazwiskami członków grupy, datą wykonania ćwiczenia, nazwą ćwiczenia. Następnie w kolejnych punktach powinny mieścić się udzielone odpowiedzi, wykonane polecenia, pełnym zdaniem w sposób zrozumiały nie tylko dla autora.

okA0

Kaja Kot, Monika Mak

10.10.2010

Ćwiczenie 1: Podstawowe aspekty pracy w systemie operacyjnym Linux

Po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć sprawdzana jest lista obecności. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do wykonywania ćwiczeń. Instrukcje do ćwiczeń należy wykonywać od początku, a punkty można zdobyć jedynie z zadań wykonanych podczas zajęć.

Celem zajęć jest zdobycie samodzielności w pracy z komputerem. Wszelkie przypadki plagiatu i oszustwa będą karane.Terminy zajęć:

  • ćwiczenia - biofizycy (sala D111): grupa A (pon. 11:30 - 13:30), grupa B (pon. 13:30 - 15:30)

BioInfoCourses: IntroPC (last edited 2020-03-11 10:16:09 by MichalMarkiewicz)