Tematyka prac magisterskich na studiach magisterskich biotechnologii II stopnia

  1. Wykorzystanie metod modelowania komputerowego w badania układów molekularnych

  2. Zastosowania bioinformatyki w badaniach z dziedziny nauk biomedycznych

Zakład prowadzi badania przede wszystkim układów molekularnych metodami obliczeniowymi, a także rozwija oprogramowanie służące tym badaniom. Prace magisterskie będą więc wykonywane tymi metodami; badania dotyczą głównie układów błonowych (na różnym poziomie złożoności) oraz problemów bioinformatycznych:

Ad A :

  1. Przewidywanie funkcji białka metodami rozpoznawania zwoju i modelowania porównawczego
  2. Budowa i analiza komputerowych modeli błon specyficznych (błon komórek bakteryjnych, nerwowych itp.)
  3. Badanie wpływu związków błonowo czynnych na strukturę i dynamikę błon modelowych
  4. Badania zjawisk dyfuzji związków drobno-cząsteczkowych na powierzchni i w poprzek błony
  5. Rozwój oprogramowania wspomagającego budowę i parametryzację modelowych układów cząsteczkowych
  6. Realizacja własnych racjonalnych pomysłów

Ad B :

  1. Eksploracja biomedycznych danych tekstowych
  2. Przewidywanie funkcji białek z zastosowanie metod rozpoznawania zwoju (ang. fold recognition) i modelowania porównawczego (ang. comperative modelling)

BioInfoCourses: MasterThesis (last edited 2011-02-15 22:56:19 by localhost)